Điều khoản sử dụng Đánh giá thử nghiệm 1 chuyền

Điều khoản sử dụng này (Điều khoản ràng buộc) là một thỏa thuận pháp lý giữa Công ty Brother Machinery (Asia) Ltd., (“Brother”) và bất kỳ pháp nhân nào (“Bạn”) liên quan đến thỏa thuận Đánh Giá Thử Nghiệm 1 Chuyền ("Dịch vụ"). Vui lòng xem nội dung bên dưới để biết chi tiết về Dịch vụ.

1 Về Dịch vụ

 1. 1.1 Trong Thời hạn dịch vụ, Brother hoặc nhân viên hoặc nhà thầu được chỉ định của Brother sẽ kết nối hệ thống quản lý sản xuất được phát triển và cung cấp bởi Brother (“Hệ thống”) cho một số máy may công nghiệp được chỉ định trong nhà máy của bạn theo thỏa thuận riêng giữa bạn và Brother (“Các máy đủ điều kiện”) tại địa điểm đã đồng ý với bạn. Sau khi cài đặt, bạn sẽ cung cấp cho Brother hoặc nhân viên hoặc nhà thầu được chỉ định của Brother không gian làm việc, quyền truy cập vào nguồn điện và cơ sở hạ tầng khác, trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn.

 2. 1.2 Dịch vụ sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian được thỏa thuận riêng giữa bạn và Brother (“Thời hạn Dịch vụ”). Sau Thời hạn dịch vụ, đại diện bán hàng của Brother sẽ cung cấp cho bạn một báo cáo tóm tắt phân tích việc sử dụng máy may tại nhà máy của bạn.

2 Về Hệ thống

 1. 2.1 Hệ thống bao gồm một số chương trình phần mềm nhất định được phát triển bởi Brother (“Phần mềm Brother”). Bạn thừa nhận rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Phần mềm Brother thuộc về Brother hoặc nhà cung cấp của Brother, các quyền trong Phần mềm Brother được cấp phép (và không được bán) cho bạn và rằng bạn không có quyền sở hữu trí tuệ đối với đối với Phần mềm này, ngoài quyền sử dụng Phần mềm Brother theo Điều khoản này.

 2. 2.2 Bạn sẽ không (i) truy cập vào Phần mềm Brother dưới dạng mã nguồn khác với quy định trong Điều khoản này; hoặc (ii) sử dụng Hệ thống kết hợp với bất kỳ máy nào khác ngoài Các máy đủ điều kiện mà không có sự chấp thuận trước của Brother.

3 Quy định sử dụng

 1. 3.1 Bạn phải tuân thủ tất cả các luật, quy định và quy tắc thực hành hiện hành liên quan đến việc sử dụng Hệ thống.

 2. 3.2 Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản này hoặc được cho phép bởi bất kỳ luật pháp địa phương hiện hành nào, xin lưu ý rằng bạn không được hoặc cho phép người khác:
  1. a) sao chép Phần mềm Brother;
  2. b) thuê, cho thuê, cấp phép lại, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng Phần mềm Brother hoặc cho phép sử dụng hoặc truy cập tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Hệ thống cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Brother;
  3. c) tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc phát triển, bán hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cạnh tranh với Hệ thống hoặc bất kỳ dịch vụ nào mà Brother có thể cung cấp liên quan đến Hệ thống, trừ khi các bên có thỏa thuận riêng;
  4. d) sửa đổi, điều chỉnh hoặc dịch phần mềm Brother hoặc kỹ thuật đảo ngược, giải mã, tháo rời hoặc tạo tác phẩm phái sinh của Phần mềm Brother;
  5. e) sử dụng Phần mềm hoặc Hệ thống Brother để phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh hoặc bất kỳ mục đích nào khác nhằm gây bất lợi cho hoạt động thương mại của Brother; hoặc
  6. f) xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo hoặc nhãn hiệu độc quyền nào xuất hiện trong Hệ thống.

4 Thu thập dữ liệu

 1. 4.1 Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Brother có thể thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến máy may của bạn được tạo, đo lường, phân tích, đánh giá hoặc ghi lại tại cơ sở của bạn (“Dữ liệu Máy Máy”), bao gồm, nhưng không giới hạn, (i) dữ liệu quản lý sản xuất của máy may, ví dụ như tỷ lệ loại bỏ và tỷ lệ năng suất, (ii) thông tin về các thiết bị tùy chọn và/hoặc phần đính kèm vào máy may của bạn; thông tin thiết bị của máy may của bạn, chẳng hạn như tên máy, số sê-ri và thông tin nhận dạng máy khác; (iv) số liệu thống kê về việc bạn sử dụng máy may, như thời gian hoạt động tích lũy, nhật ký lỗi và các chức năng thường được sử dụng; (v) ID đăng nhập của người dùng máy may của bạn; và (vi) bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến máy may của bạn và việc bạn sử dụng chúng.

 2. 4.2 Brother và các chi nhánh của Brother sẽ sử dụng Dữ liệu máy cho các mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn, xác định và phân tích xu hướng sử dụng máy may của bạn để hiểu rõ hơn và cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, quảng bá và cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và cung cấp theo quyết định của chúng tôi về bất kỳ kỹ thuật, sản phẩm và các dịch vụ hỗ trợ khác để cải thiện trải nghiệm người dùng về các sản phẩm của chúng tôi.

 3. 4.3 Dữ liệu máy sẽ được truyền đến và lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi (có thể bao gồm bất kỳ máy chủ đám mây của bên thứ ba nào mà Brother hoặc các chi nhánh của Brother có hợp đồng với bên thứ ba đó).

5 Dữ liệu thống kê

 1. 5.1 Brother có thể chuyển đổi Dữ liệu Máy thành dữ liệu thống kê hoặc dữ liệu tổng hợp, dữ liệu này không thể xác định công ty, nhân viên hoặc bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến doanh nghiệp của bạn. ("Dữ liệu thống kê").

 2. 5.2 Dữ liệu thống kê sẽ chỉ thuộc sở hữu của Brother. Trong Thời hạn dịch vụ và sau đó (mặc dù đã chấm dứt hoặc hết hạn Điều khoản này), với điều kiện Dữ liệu máy chỉ được sử dụng ở dạng tổng hợp, được xác định đầy đủ, Dữ liệu thống kê có thể được sử dụng bởi Brother hoặc các chi nhánh của Brother, không hạn chế cho bất kỳ mục đích kinh doanh hợp pháp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, tái sản xuất, công khai, truyền tải, xuất bản hoặc bán cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Do đó, bạn nhượng lại và từ bỏ mọi khiếu nại phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng Dữ liệu thống kê nào của Brother.

 3. 5.3 Trường hợp Brother cung cấp Dữ liệu thống kê cho bạn, bạn đồng ý chỉ sử dụng Dữ liệu thống kê cho mục đích kinh doanh của riêng bạn. Bạn không được xác định các nguồn của Dữ liệu thống kê, cố gắng ẩn danh bất kỳ Dữ liệu thống kê nào, hoặc bán, chuyển nhượng, tiết lộ hoặc chia sẻ Dữ liệu thống kê với các bên thứ ba.

6 Bảo hành và trách nhiệm hữu hạn

 1. 6.1 TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT HIỆN HÀNH, HỆ THỐNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN MỘT NỀN TẢNG "NHƯ THỰC TẠI" VÀ "NHƯ CÓ SẴN". BROTHER KHÔNG THỰC HIỆN VÀ TỪ CHỐI BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN, BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. BROTHER KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG HỆ THỐNG SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, CÁC LỖI SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA HOẶC HỆ THỐNG KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. BẠN CHỊU MỌI TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TỪ HỆ THỐNG.

 2. 6.2 Bạn thừa nhận rằng việc sử dụng hệ thống có nguy cơ của riêng bạn. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT HIỆN HÀNH, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BROTHER SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỔN THẤT VÀ/HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG VÀ/HOẶC TRUYỀN/NHẬN DỮ LIỆU TRÊN MÁY CHỦ CỦA BÊN THỨ BA. NGOÀI RA, BROTHER KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT NÀO PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ LỖI, TRỤC TRẶC, SƠ SUẤT HOẶC CÁC VẤN ĐỀ KHÁC PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ PHẦN MỀM HOẶC PHẦN CỨNG LIÊN QUAN NÀO.

 3. 6.3 KHÔNG CÓ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN PHÁT SINH TỪ SƠ SUẤT CỦA BROTHER, ĐỐI VỚI HÀNH VI GIAN LẬN HOẶC XUYÊN TẠC GIAN LẬN, CŨNG NHƯ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

7 Bảo mật

 1. 7.1 Bạn không được tiết lộ, xuất bản hoặc phổ biến Thông tin Bí mật cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. "Thông tin bảo mật" có nghĩa là bất kỳ phần mềm, chức năng hoặc nội dung nào có trong Hệ thống, các thiết bị được Brother cung cấp cho Dịch vụ và mọi thông tin khác được tiết lộ và chỉ định là bí mật của Brother.

 2. 7.2 Brother không được tiết lộ, xuất bản hoặc phổ biến Dữ liệu Máy cho bất kỳ bên thứ ba nào khác; tuy nhiên, với điều kiện là Brother có thể tiết lộ Dữ liệu máy cho các chi nhánh của mình và bất kỳ nhà thầu phụ nào của chúng tôi cho rằng mỗi người trong số họ phải tuân thủ nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt như được nêu trong điều khoản này. Để tránh nghi ngờ, Dữ liệu thống kê sẽ không cấu thành Dữ liệu máy được coi là bí mật theo điều khoản này và Brother và các chi nhánh của Brother có thể sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu thống kê đó như quy định tại khoản 5.2.

 3. 7.3 Nghĩa vụ bảo mật trước đó sẽ không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào; (i) được biết đến bên nhận trước khi nhận từ bên kia; (ii) là hoặc kiến thức phổ thông không do lỗi của bên nhận; (Iii) được nhận bởi một bên hợp pháp từ bên thứ ba mà không có nghĩa vụ bảo mật; (iv) được tiết lộ bởi bên tiết lộ cho bên thứ ba mà không áp dụng nghĩa vụ bảo mật; hoặc (v) được phát triển độc lập bởi bên nhận mà không truy cập vào Thông tin bảo mật hoặc Dữ liệu máy.

 4. 7.4 Bạn hoặc Brother có thể tiết lộ Thông tin Bảo mật hoặc Dữ liệu Máy nếu bạn hoặc Brother được yêu cầu tiết lộ thông tin đó để tuân theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan chính phủ khác, hoặc khi cần thiết để tuân thủ luật pháp hiện hành, miễn là bạn hoặc Brother đưa ra thông báo theo lệnh sẽ nhanh chóng đưa ra thông báo khác cho yêu cầu đó và nỗ lực hợp lý để có được lệnh bảo vệ.

8 Phần mềm của bên thứ ba

 1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng một số phần mềm nhất định được sở hữu và cấp phép bởi bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn ở Phần mềm nguồn mở ("Phần mềm của bên thứ ba") được tích hợp hoặc nhúng vào Phần mềm Brother. Để biết chi tiết về Phần mềm của bên thứ ba như tên và điều khoản sử dụng, vui lòng xem thông báo riêng.

Trang web này đang sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục lướt web, quý vị chấp nhận Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Chấp Nhận