Phần mềm lập trình mẫu may

PS-300B

・Mẫu may của bạn có thể được thiết kế để tăng giá trị sản phẩm.
・Mẫu may có thể dễ dàng điều chỉnh. Giúp giảm thời gian hiệu chỉnh mẫu.
・Mẫu may cho dòng hiện tại và dữ liệu ngoài có thể được sử dụng.

  • Create edit data
  • Data input/output
  • File input/output

Ủng hộ

Liên hệ

  • để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Chia sẻ trang này

This website is using cookies. By continuing to browse, you are accepting our Terms and Conditions.

Find out more Accept