Phần mềm lập trình mẫu may

PS-300B

・Mẫu may của bạn có thể được thiết kế để tăng giá trị sản phẩm.
・Mẫu may có thể dễ dàng điều chỉnh. Giúp giảm thời gian hiệu chỉnh mẫu.
・Mẫu may cho dòng hiện tại và dữ liệu ngoài có thể được sử dụng.

  • Create edit data
  • Data input/output
  • File input/output

Ủng hộ

Liên hệ

  • để tham khảo hoặc yêu cầu về sản phẩm, chức năng, vận hành, sửa chữa, bảo trì, phân phối và giá

Chia sẻ trang này

We use cookies to personalise and improve your experience on the Brother International website.By continuing through the site we will assume you are accepting our use of cookies. To find out more click here.

Find out more Accept